LSS® Lojistik – Depolama Standardı

LSS® Lojistik Standartlar Sistemi Nedir?

LSS® Lojistik Standartlar Sistemi;

 • Karayolu Yük Taşımacılığı,
 • Demiryolu Yük Taşımacılığı,
 • Suyolu Yük Taşımacılığı,
 • Havayolu Yük Taşımacılığı,
 • Depolama,
 • Katma Değerli Ürün ve Hizmet

faaliyetleri ile ilgili tüm süreçleri içeren bir yönetim sistemidir.

Neden LSS® ?

Kuruluşlar kendi müşterileri için standartlara uygun olarak çalıştığını göstermek amacıyla tarafsız bir onay belgesine gereksinim duymaktadır.

Kuruluşların kendi faaliyetlerini standartlara göre yürüttüğünü göstermenin en etkin yolu, tarafsız ve bağımsız değerlendirme kuruluşu aracılığıyla derecelendirmekten geçmektedir.

Depolama Standardı

Depolama Standardı’nın amacı, her türlü depolama işleminin yürürlükte olan mevzuata ve standartlara uygun olarak yapılmasını güvence altına almak, yürütülen işlemlerin ekonomik olarak yaşayabilir, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve kapsamı içindeki etkinliklerin ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak uygun olması ile çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır.

Depolama Standardı, depolama faaliyetlerini yürüten gerek lojistik hizmet alan ve gerekse lojistik hizmet veren firmalar için geliştirilmiştir.

Depolama Standardı, müşteri gerekliliklerini karşılayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve verilen hizmet kalite düzeyinin en üst derecede olmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Depolama standardında, firmaların gerçekleştirdikleri depolama işlemlerini aynı standarda uygun olarak yapmaları ve aynı kalite düzeyinde olmalarını sağlamak amacıyla genel çerçeve ve temel kurallar belirlenmiştir.

Depolama Standardı aşağıdaki bölümleri içermektedir:

 • Depo yönetimi
 • Personel
 • Depo binası ve yerleşim
 • Elektrik ve diğer yardımcı donanım ile birimler
 • Malzeme depolama palet ve kapları
 • Depo taşıma ve elleçleme araçları
 • Forkliftler
 • Depo işlemleri
 • Depoda otomasyon
 • Stok kontrol ve raporlamalar
 • İSG, acil durum ve zararlıları önleme

Depolama Standardı ile depoları değerlendiren ve derecelendiren firmaların, değerleme ve derecelendirme işleminde, depoların gerçekleştirdikleri etkinlikler için aynı ölçütleri kullanmaları ve aynı bilgi ile kalite düzeyinde olmalarını güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

Bu Depolama Standardı, depolama işlemlerini gerçekleştiren bağımsız firmalar için kullanıldığı gibi, başka bir işletmenin içinde yer alan depolar ve çok yerleşimli işletme ve depolar için de kullanılabilir. Depolama Standardı’nı, öteki standartlardan ayıran en önemli noktaları şöyle belirtebiliriz:

 • Bağımsız ve tarafsız değerlendirme ve derecelendirme firmaları, Depolama Standardı kapsamında depolama hizmeti veren firmaları denetleyecek, değerlendirecek ve önceden belirlenmiş bir ‘Performans Karnesi’ çerçevesinde derecelendirecektir.
 • Denetimler, bağımsız, tarafsız ve konusunda uzman denetçilerce gerçekleştirilecektir.
 • Lojistik firmalarının dereceleri hem LSS web sitesi üzerinde duyurulacak hem de bir derecelendirme belgesi yayımlanacaktır.
 • Lojistik firmalarının dereceleri, aynı standarda göre değerlendirme sonucunda konusunda uzman kişilerce belirlenecektir; böylece derecelendirmeler nesnel olarak yapılacaktır.
 • Lojistik firmalarını değerlendirirken, yalnızca hazırlayıp yayımlanan standart kullanılmayacak, bu Depolama Standardı’yla birlikte depolama etkinliklerine özgü performans göstergeleri de kullanılacaktır.
 • Performans göstergeleri, kendi başına, hazırlanan Depolama Standardı’na ek olarak, standardı zenginleştirmekte ve büyük bir katma değer yaratmaktadır. Bu anlamda, buna benzer bir uygulama yapılmamaktadır.

Depolama Standardı, bu alanda çalışan ve/veya bu alanda hizmet alan firmalara kılavuz görevi görecektir. Lojistik firmaları, Depolama Standardı’na göre bağımsız ve tarafsız değerlendirme ve derecelendirme firmalarına kendilerini derecelendirerek, mevcut durumlarını doğru bir şekilde değerlendirebilecek, geliştirilmesi gereken yönlerini daha sağlıklı bir biçimde belirleyebileceklerdir.

Lojistik firmalarından hizmet alan firmalar da kendi denetimlerini yaparak lojistik firmalarını değerlendirmek yerine, LSS® bağlamında yapılan derecelendirmeye göre hizmet alacakları lojistik firmalarını değerlendirebilecekler ve bir anlamda lojistik firmalarının niteliklerini saptayabileceklerdir.

Depolama Standardı’nın uygulanması, gerek lojistik firmaları gerekse lojistik firmalarından hizmet alan firmalar için zaman ve emek tasarrufu sağlayacağı gibi, maliyetlerden de tasarruf anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, hizmet alan firmaların lojistik firmalarını tekrar tekrar denetlenmesi engellenmiş olacaktır.

LSS®, lojistik firmalarının Depolama Standardı ve öngörülen performans göstergeleri bağlamında derecelendirilmesi için uygun olmasına ek olarak, hizmet alan firmaların kendine özgü standartlara ve performans ölçülerinin kullanılmasına da olanak tanımaktadır.

Böylece hizmet alan firmalarla yapılacak sözleşmelerle, ikinci taraf olarak lojistik firmaları denetlenebilecek, dolayısıyla hizmet alan firmaların işgücünden tasarruf edilmesi sağlanacaktır.

Depolama Standardı, özellikle firmanın güvenli çalışma kurallarına uygunluğunu sağlamak ve bu yüzden de işyerindeki kaza ile yaralanmaları en aza indirmek için alınması gereken önlemleri belirtmek amacıyla depolamada kullanılan taşıma ve elleçleme donanımlarını da kapsamaktadır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesiyle, yalnızca çalışanların sağlığı ve güvenliğini sağlamak değil, işyerindeki hasar ve kayıpları en aza indirmek de amaçlanmaktadır.

Depolama taşıma ve elleçleme donanımlarının aynı teknik özelliklerde olması değil, donanımların kullanımında aynı çalışma usul ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Depolama Standardı, ilgili mevzuat ve diğer yönetim standartlarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu standart, daha çok, konuya özgü ilke, kural ile çalışma usullerini belirlemek için kullanılmalıdır. Bu nedenle ‘tamamlayıcı’ bir kılavuz niteliğindedir.

Depolama Standardı, firmanın verilen hizmete uygulanabilir müşteri, mevzuat ve kendi ortaya koyduğu gereklilikler ile birlikte, yeterlilik düzeyini değerlendirmek için kullanılır.

Depolama Standardı, yönetim sistemlerine ilişkin gereklilikleri içermez ancak ilgili diğer yönetim sistem standartlarının gerekliliklerinin bir araya getirilmesini veya bütünleştirilmesini sağlar. Bu kapsamda, öteki yönetim sistemlerinde olduğu gibi, lojistik firmaları için yılda bir kez gözetim denetimi gerçekleştirilerek, yayımlanan derecelendirme belgelerinin sürekliliği sağlanacaktır. Gözetim denetimlerinde alınan daha yüksek puanlar, derecelendirme belgelerine yansıtılacaktır.

Lojistik firmalarının yaptığı şikayet ve itirazlar, denetçilerden tümüyle bağımsız ve tarafsız bir üst kurulca değerlendirilecek, sonuca bağlanacaktır. Bu Şikayet ve İtiraz Kurulu, yalnızca LSS® Yürütme Kurulu’na karşı sorumlu olacaktır.

Program Katılım Bilgisi

Amaç

 • Bu programla depo altyapısı ve kullanılan donanımlar ile depolama işlemlerinin oluşturulan depolama standartlarına uygunluğu değerlendirilecektir.
 • Depolama standartlarının gerekliliklerine uyumunuz ile belirlenen ana başarı (performans) göstergelerini hangi ölçüde uyguladığınız ve bu göstergelerde hanhi aşamada olduğunuz saptanacak ve denetim sonucunda elde edilecek bulgulara göre deponuz derecelendirilecektir.

Hangi Kuruluşlar Programa Katılmalıdır?

 • Yüklenici olarak çalışan ve başka kuruluşlara depolama hizmeti sunan bütün kuruluşlar
 • Hizmet aldığı deponun standartlara uygunluğunu belirlemek isteyen hizmet alan kuruluşlar
 • Depo altyapısı ile kullandığı donanımların yeterliğini değerlendirmek isteyen tüm kuruluşlar
 • Yürüttüğü depo işlemlerinin depolama standartlarına uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm kuruluşlar
 • Deposunda iyileştirilmesi gerekli belirlemek isteyen tüm kuruluşlar
 • Deposunun geliştirilmesini isteyen ve bununla ilgili yol haritası çıkarmak isteyen tüm kuruluşlar

Denetçiler ve Teknik Uzmanlar

 • Denetimler, depo konusunda uzman ve yetkin ve ayrıca denetimler konusunda deneyimli denetçilerce gerçekleştirilmektedir.
 • Denetçinin depolama konusunda uzman, deneyimli ve yetkin olmaması durumunda, ayrıca bir teknik uzman görevlendirilmektedir.

Derecelendirme Belgesinin Süresi

 • Derecelendirme belgesinin süresi, derecelendirme belgesi yayım tarihinden başlamak üzere, üç (3) yıldır.
 • Derecelendirme belgesinin geçerliliğini korumak için, her yıl gözetim denetimi yapılması zorunludur
 • Ayrıntılar için derecelendirme kuruluşuyla iletişime geçiniz ya da LSS uygulama standardına bakınız.

Denetim Süresi ve Ücreti

 • Denetim süresi, derecelendirilecek deponun alanına ve depo işlemlerinin yoğunluğuna bağlıdır.
 • Derecelendirme ücreti, denetim süresine, dolayısıyla derecelendirilecek deponun alanına ve depo işlemlerinin yoğunluğuna bağlıdır.
 • Derecelendirme ücretini öğrenmek için, ilgili başvuru formlarını doldurup, derecelendirme kuruluşuna gönderiniz. Derecelendirme kuruluşu, size bir fiyat teklifi gönderecektir.